Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Το ΛΗΤΩ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών του, θεωρώντας βασική προϋπόθεση την παροχή πρωτοποριακών και ανταγωνιστικών, υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, που απαιτούν την συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού όλων των βαθμίδων, στις εξελίξεις της αγοράς.

Η εκπαιδευτική μας πολιτική επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση των γνώσεων και τυπικών προσόντων των στελεχών μας, τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις στο χώρο της υγείας, για τις νέες τεχνικές και σύγχρονες μεθόδους που ακολουθούνται παγκοσμίως και την περαιτέρω κατάρτισή τους προκειμένου να γίνονται ολοένα πιο ανταγωνιστικοί επαγγελματίες.

Συνέχεια